Szybki start

Szybki start

Bedienungsähnlichkeit mit Office-Tools z.B. Excel, sehr gute Dokumentation und Vereinheitlichkeit des Registrierungsformulars erlauben das System in kurzer Zeit zu implementieren sowie die Kosten des Flottenunterhalts zu begrenzen. Die verwendeten Flexibilität und Modularität des Systems ermöglichten die Vorbereitung verschiedener Programmversionen, die vom Benutzerprofil und von Benutzerbedürfnissen abhängig sind.

Besonderer Wert wurde auf Intuitivität und einfache Implementierung gelegt. Eine in das System eingeführte ergonomische Einstellung zur Datenvisualisierung, frei definierte Kontext-Querschnitte der Daten und Ähnlichkeit mit den durch Tabellenkalkulation angewandten Mechanismen erlauben eine einfache Transport- und Speditionsverwaltung und einen fließenden Übergang von den allgemein bekannten und früher verwendeten informatischen Werkzeugen.

Das System PasCom II wurde auf solche Weise entwickelt, dass Ihre Nutzung auch in den aus vielen Tochtergesellschaften (Holdinggesellschaften) bestehenden Organisationen mit derselben Datenbank möglich ist. Jede abhängige Firma kann individuelle Ausdruckmuster mit ihren Bildzeichen (Firmenlogo) verwenden.

Das System wird anhand der innovativen Methode „Schnellstart“ implementiert. Diese auf modernen Multimediawerkzeugen basierte Methode verkürzt beträchtlich die Implementierungszeit und begrenzt Implementierungskosten auf das Mindestmaß ohne Verlust der Implementierungsqualität. Das Ziel der Entwicklung der Methode „Schnellstart“ ist die Minimierung sowohl der Implementierungszeit als auch Implementierungskosten.

Podobieństwo w obsłudze do narzędzi biurowych np. Excel, bardzo dobra dokumentacja, a także zunifikowane formatki rejestracyjne pozwalają na wdrożenie systemu w krótkim czasie i znaczne ograniczenie kosztów utrzymania floty. Zastosowana elastyczność i modułowość systemu pozwoliła na przygotowanie różnych wariantów programu zależnych od profilu i potrzeb odbiorcy.

Duży nacisk został położony na intuicyjność i łatwość wdrożenia. Wprowadzone do systemu ergonomiczne podejście do wizualizacji danych, dowolnie definiowane i zapamiętywane kontekstowe przekroje danych oraz podobieństwo do mechanizmów znanych z arkuszy kalkulacyjnych pozwala na łatwe zarządzanie transportem i spedycją oraz płynne przejście ze znanych powszechnie i używanych wcześniej narzędzi informatycznych.

System PasCom II został tak opracowany, aby mógł być również wykorzystywany w organizacjach składających się z wielu podmiotów zależnych (holdingowych) w oparciu o jedną bazę danych. Każda z firm zależnych może wykorzystywać indywidualne wzory wydruków, zawierające między innymi ich znaki graficzne (logo firmowe).

System wdrażany innowacyjną metodą „Szybki Start” opartą o nowoczesne narzędzia multimedialne, znacznie skracająca czas wdrożena i ogranicza jego koszty do niezbędnego minimum, bez straty jakości wdrożenia. Celem opracowania procedury Szybki Start jest zminimalizowania zarówno czasu jak i kosztów wdrożenia.