Moduł REGRESY I CZYNNOŚCI

Użytkownik programu może w module Czynności zarejestrować wszystkie dodatkowe działania związane z teczką spedycyjną, które nie wymagają fakturowania. Natomiast regresy pozwalają sporządzić dokument w przypadku ujawnienia braków, uszkodzeń, niezgodności cech lub ilości, nadejścia towaru bez dokumentów, zerwania lub uszkodzenia zamknięcia przewożonego ładunku.